Privacybeleid

Oduree respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten, hebben we daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, hun doel en de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u het gebruik van cookies en andere tracking systemen op de website accepteert, plaatsen wij geen niet-anonieme analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.
Door deze website te blijven bezoeken, aanvaardt u de volgende gebruiksvoorwaarden.

De huidige versie van het privacybeleid op de website is de enige versie die geldt zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen
1. Website (hierna ook “De website”): www.oduree.nl
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerders”): Oduree, gevestigd te Rijswijk, kvk-nummer: 86784862.

Artikel 2 – Toegang tot de website
De toegang tot en het gebruik van de website is strikt persoonlijk. U zult deze website en de daarop verstrekte gegevens en informatie niet gebruiken voor commerciële, politieke of reclamedoeleinden of voor commerciële aanbiedingen, en in het bijzonder niet voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (geanimeerde) beelden, videobeelden, geluiden, alsook alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt voor de werking van de website en, meer algemeen, alle onderdelen die op deze site worden gebruikt, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke manier dan ook, van het geheel of een deel ervan, met inbegrip van de technische toepassingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is strikt verboden. Indien de beheerder niet onmiddellijk optreedt tegen een inbreuk, kan dit niet worden geïnterpreteerd als een stilzwijgende toestemming of afstand van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website
Voor een goed beheer van de website kan de beheerder te allen tijde:
- de toegang tot de website of een deel ervan op te schorten, te onderbreken of te beperken tot een bepaalde categorie bezoekers
- alle informatie verwijderen die de werking van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetten of de internetetiquette.
- de website tijdelijk niet beschikbaar stellen om updates uit te voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden
De beheerders is in geen geval verantwoordelijk voor storingen, defecten, problemen of onderbrekingen in de werking van de Website die resulteren in de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de Website of een van de functionaliteiten ervan. De manier waarop u verbinding maakt met de Website is uw eigen verantwoordelijkheid. U bent verantwoordelijk voor het nemen van alle passende maatregelen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder meer virusaanvallen op het internet. U bent ook als enige verantwoordelijk voor de websites en gegevens waartoe u zich op het internet toegang verschaft.

De beheerder is niet aansprakelijk voor gerechtelijke stappen die tegen u worden ondernomen:
- wegens het gebruik van de website of de via internet toegankelijke diensten
- voor het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u of derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website. U zult zich onthouden van enige actie tegen de beheerder als gevolg daarvan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, heeft hij het recht alle schade die hij daardoor heeft geleden en zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens
Uw gegevens worden verzameld door Oduree. Persoonsgegevens zijn alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit.

De op de website verzamelde persoonsgegevens worden in de eerste plaats door de beheerder gebruikt om relaties met u te onderhouden en, in voorkomend geval, uw bestellingen te verwerken.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Overeenkomstig artikel 13, lid 2, onder b), AVG heeft iedereen het recht op toegang tot en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via klantenservice@oduree.nl.

Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening hebt geplaatst en waarop het adres is vermeld waarop contact met u kan worden opgenomen. Binnen één maand na indiening van het verzoek ontvangt u een antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken kan deze termijn zo nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens
In geval van overtreding van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de beheerder verzamelde persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze aan hen worden verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna die persoonsgegevens voorwaardelijk worden onttrokken aan de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring.

Indien bepaalde informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke partij het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment dat de gegevens worden opgevraagd.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen
Het is mogelijk dat u commerciële aanbiedingen van de beheerder ontvangt. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuur dan een mail naar het volgende adres: klantenservice@oduree.nl.
Indien u tijdens uw bezoek aan de website persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen daarvan of van elk ander ongeoorloofd gebruik, alsmede van elke handeling die inbreuk maakt op de privacy van die persoon of personen. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de door de wet bepaalde duur.

Artikel 11 – Cookies
1. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst wanneer u onze website bezoekt. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kunt worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal voor u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.
2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website: - Functionele cookies: zoals sessie- en inlogcookies om sessie- en inloggegevens bij te houden. - Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzicht te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Hierdoor kunnen wij de communicatie en informatie beter afstemmen op de behoeften van de bezoekers van onze website. Wij kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke PC het bezoek plaatsvindt.
3. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies afkomstig van de Beheerder en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
4. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en de verwijdering van cookies voor elk controletype, nodigen wij u uit de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten
Aan de afbeeldingen behorende bij de op de website aangeboden producten kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechter van de vestigingsplaats van de beheerder is bij uitsluiting bevoegd in alle geschillen over deze voorwaarden, behalve wanneer een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf kunt u contact opnemen met: klantenservice Oduree, klantenservice@oduree.nl.